Støt Blå Kors Danmark Sitemap Print   RSS 
 
Dobbeltdiagnose - botilbud - behandling
Blå Kors - Center Sydjylland Hvad kan vi Økonomi

Økonomi

 

Regler og takster

 

Hvem betaler hvad

 

Hjemkommunen har handle – og visitationsretten til §107 tilbud og betaler opholdsudgiften. 
 
Blå Kors Center Sydjylland har visitationsretten til §110. Det er Hjemkommune der har handle- og betalingsforpligtelsen.
 
Utidig hjemrejse afregnes normalt kun med 10 dage på §107.
 
Takster fremgår på Tilbudsportalen. Ind -og udflytningsdage medregnes.  
 
Egenbetaling §107
Hovedreglen er, at borgeren betaler for boligen af sin arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt. Det er borgerens handlekommune, der fastsætter borgerens betaling for opholdet.
 
Hvis borgeren bevarer egen bolig under et ophold i en boform til midlertidigt ophold, betaler borgeren som udgangspunkt ikke for selve botilbuddet, men alene for de ydelser, som der vil kunne opkræves betaling for efter reglerne herom.
 
Udgifter til andre fornødenheder, som ikke er omfattet af kommunens afgørelse som støtte til den pågældende, skal beboeren selv betale. Dette gælder f.eks. udgifter til frisør, egenbetalingen af medicin, beklædning m.v. Ønsker beboeren f.eks. en ansvars- eller indboforsikring, påhviler det beboeren selv at afholde udgiften hertil.
 
Hjemkommunen opkræver den samlede egenbetaling.
 
Blå Kors Danmark opkræver bruttobetaling hos hjemkommunen. Kost indgår som en del af taksten.
 
Der henvises til Vejledning om botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledning), Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 9096 af 21/2 2018.
 
Egenbetaling §110
Egenbetaling for ophold i boformer efter §110 i lov om social service sker af beboerens arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.
 
Satsen for egenbetaling for ophold i boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 87 kr. pr. døgn.
 
Hjemkommunen opkræver den samlede egenbetaling.
 
Blå Kors Danmark opkræver bruttobetaling hos hjemkommunen. Kost indgår som en del af taksten.
 
Der henvises til: Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110, Børne- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1244 af 13/11 2017.
 

 

Ring direkte til Blå Kors

     Center Sydjylland

        tlf. 75 33 35 04

 

Eller kontakt vores socialkonsulent

 

Marianne Dyrby Nielsen
tlf. 20832420 
mdn@blaakors.dk

.

BLÅ KORS CENTER SYDJYLLAND - SØNDERHEDEVEJ 7 - 6623 VORBASSE - T. 7533 3504 -
CSYD@BLAAKORS.DK - WWW.CSYD.DK - CVR 27613179
COPYRIGHT 2008 . ALL RIGHTS RESERVED | DISCLAIMER